นายตวง อันทะไชย

‘ตวง อันทะไชย’ แนะปรับการเรียนการสอนเป็น ‘Active Learning’

นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา วุฒิสภา เปิดเผยว่า ปัจจุบันหลักสูตรของไทยนั้นเนื้อหาส่วนใหญ่ยังคงเป็นแบบ Passive Learning ที่ผลิตคนเพื่อป้อนระบบราชการ แต่ในยุคศตวรรษที่ 21 นี้เราต้องการผลิตคน ให้เป็นคนที่ลงมือปฏิบัติและสามารถทำได้ด้วยตัวเอง

เพื่อให้เกิดความรู้ที่รอบด้านสอดคล้องกับความต้องการในโลกยุคนี้ จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนให้เป็น Active Learning ดังนั้น เมื่อเด็กได้ผ่านกระบวนการนี้แล้ว ก่อนจะทำอะไรหรือคิดผลิตชิ้นงานแต่ละชิ้น เขาจะต้องศึกษาอย่างรอบด้านแล้วลงมือทำด้วยตัวเอง ไม่ใช่ทำตามที่ครูบอก ซึ่งกระบวนการนี้เป็นหัวใจสำคัญของการเกิดนวัตกรรม

‘ตวง อันทะไชย’ แนะปรับการเรียนการสอนเป็น ‘Active Learning’

‘ตวง อันทะไชย’ แนะปรับการเรียนการสอนเป็น ‘Active Learning’

ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ กรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ หรือ พว.กล่าวว่า พว.ได้ทำความร่วมมือกับโรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยบาทหลวง ผศ.ดร.อภิสิทธิ์ กฤษเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณาราชบุรี เพื่อพัฒนาส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

โดยมีความประสงค์ตรงกันในการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพการศึกษาด้านกระบวนการเรียนการสอนแบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง หรือ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ (GPAS 5 Steps) ให้เป็นผู้นำทางวิชาการในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนทุกคน ในระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ให้มีพัฒนาการเต็มศักยภาพ มีคุณภาพและมีทักษะขั้นสูง

โดยจะร่วมกันพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการการเรียนรู้ การยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูตามหลักสูตรแนวใหม่ กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ ให้สอดคล้องสัมพันธ์กับความก้าวหน้าของการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นความแตกต่างทางพหุปัญญาอย่างมีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ mathertechnologysolutions.com

แทงบอล

Releated